Obchodní podmínky
Aktualizováno
23.3.2021

1. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

Obchodní podmínky (dále též „OP“ nebo „VOP“) - tyto obchodní podmínky, které upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 892012 Sb. (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Uživatelem a Provozovatelem ze Smlouvy. Tyto OP dále upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli v souvislosti s přístupem a užitím Portálu.

Uživatelem - fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s čl. 2 těchto OP uzavře Smlouvu o poskytování Služeb a získá tak právo užívat Služby.

Provozovatel - česká obchodní společnost Dayswaps CZ, s.r.o., IČO : 06649696, se sídlem: Španielova 1302/74, Řepy, 163 00 Praha 6, Spisová značka: C 286258 vedená u Městského soudu v Praze.

Aplikace - internetová SaaS aplikace (Software jako služba) s názvem Dayswaps, mezi jejíž hlavní funkcionality patří automatické plánování směn a která je dostupná z Portálu, resp. z adresy https://app.dayswaps.com. Služby Aplikace mohou být přístupné rovněž za pomocí mobilní aplikace (pro iOS, Android apod.), pokud takovou mobilní aplikaci Provozovatel provozuje.

Portál - internetové stránky www.dayswaps.com, provozované Provozovatelem, prostřednictvím kterých nabízí a propaguje Aplikaci, příp. poskytuje Provozovatel služby Aplikace. Služby Aplikace mohou být přístupné rovněž za pomocí mobilní aplikace (pro iOS, Android apod.), pokud takovou mobilní aplikaci Provozovatel provozuje.

Licence - nevýhradní oprávnění k výkonu práva užit Aplikaci, ve smyslu čl. 8 těchto VOP.

Smlouva – smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, jehož obsah je upraven těmito OP a jejímž předmětem je poskytnutí Licence Uživateli k užívání Aplikace, za podmínek uvedených v těchto OP.

Uživatel - každá osoba, která má zřízený účet v Portálu.

Uživatelský účet - neveřejná část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

Přihlašovací údaje - unikátní kombinace přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.  Smlouva je uzavřena na základě objednávky provedené Uživatelem vůči Provozovateli (dále též jako „Objednávka“), a to potvrzením Objednávky ze strany Provozovatele. Objednávka se zpravidla činí vyplněním a odesláním objednávkového/registračního formuláře, který je dostupný na Portálu.

2.2.  Nezbytným předpokladem pro užívání Aplikace je vyslovení souhlasu s těmito OP a úhrada Ceny (dále viz čl. 9.2). Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito OP Uživatel učiní některým z dále uvedených postupů: A) vyplněním a odesláním Objednávky; B) úhradou Ceny; C) Faktickým užitím Aplikace ze strany Uživatele, vč. např. přihlášení se do Uživatelského účtu; D) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Uživatele s těmito OP.

2.3.  Uživatel vyslovením souhlasu s těmito OP potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku.

2.4.  Smlouva je účinná okamžikem uzavření Smlouvy, tzn. potvrzením Objednávky ze strany Provozovatele, což se děje zpravidla zasláním potvrzovacího e-mailu Uživateli o základních podmínkách Smlouvy.

2.5.  Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy, tj. obsah Smlouvy je určen těmito OP a tyto OP upravují práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Tyto OP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné na webových stránkách https://dayswaps.com/compliance/terms-of-service.

2.6.  V individuálních případech a na žádost Uživatele může být uzavřena zvláštní písemná Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem (o poskytnutí služeb Aplikace), která může některá práva a povinnosti upravit odchylně od těchto OP. V případě rozporu mezi obsahem takové Smlouvy a OP mají přednost ustanovení Smlouvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

3.1.  Provozovatel se zavazuje zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Aplikace. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Aplikace e provozována a poskytována jako „SaaS“ (Software jako služba“), odpovědnost Provozovatele za provoz softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služeb Aplikace je proto omezena v rozsahu dle čl. 10. těchto OP.

3.2.  Provozovatel se zavazuje zabezpečit Aplikaci a zpracovávaná data před neoprávněným zásahem třetí strany.

3.3.  Provozovatel je zejména oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost Aplikace a přístup k ní na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetích osob.

3.4.  Provozovatel je rovněž oprávněn změnit Aplikaci, její technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

3.5.  Poskytování služeb či provozování Aplikace může Provozovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1.  Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou nezbytnou součinnost pro zajištění řádného poskytování služeb Aplikace a to včetně případného (je-li to nutné k napojení Aplikace či užití Aplikace) umožnění/autorizace přístupů do svých systémů, které obsahují zdrojová data zpracovávaná v rámci Aplikace a umožnění pravidelného stahování dat ze zvolených systémů, které obsahují zdrojová data nezbytná pro řádné poskytování Aplikace.

4.2.  Uživatel se zavazuje za poskytování služeb Aplikace hradit Provozovateli Cenu, a to dle podmínek uvedených v čl. 5. OP.

4.3.  Uživatel se zavazuje nevyužívat Aplikaci takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Provozovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků Provozovatele při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel je v této souvislosti povinen zdržet se užití jakýchkoli mechanismů, nástrojů, programové vybavení nebo postupů, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Aplikace, bezpečnost internetu či dalších uživatelů Aplikace.

4.4.  Uživatel odpovídá Provozovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, který by byl v rámci užívání Aplikace vložen nebo instalován ze strany Uživatele, pokud je vůbec takové vložení umožněno a odsouhlaseno Provozovatelem.

4.5.  V případě, že Provozovatel vyzve Uživatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je Uživatel povinen odstranit tato data neprodleně, a to nejpozději do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy Uživateli. Pokud tak Uživatel neučiní, má Provozovatel právo jednostranně pozastavit provoz Aplikace (vč. práva odstoupit od Smlouvy). O pozastavení provozu Aplikace bude Uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

4.6.  Uživatel je povinen při Objednávce uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely plnění Smlouvy (vč. fakturace) a udržovat tyto údaje aktuální. Odpovědnost vyplývající z nesprávného, nepravdivého či neaktuálního uvedení údajů nese výlučně Uživatel.

4.7.  Uživatel se zavazuje nepoužívat pro přístup do rozhraní Aplikace anonymizérů.

4.8.  Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke Službě před zneužitím třetími stranami.

5. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Cena služeb Aplikace (dále též „Cena“) je stanovena v ceníku Provozovatele uveřejněném na webových stránkách: https://dayswaps.com/pricing (dále též „Ceník“) a to dle zvoleného cenového tarifu. Není-li sjednáno jinak nebo není-li uvedeno v Ceníku jinak, je Cena hrazena měsíčně (tj. v měsíčních splátkách) a předem.

5.2.  Cena může být uhrazena:

- online pomocí platební karty / online prostřednictvím platební brány (PayPal, GoPay apod). / převodem na bankovní účet Provozovatele / resp. způsobem, který Provozovatel umožňuje a který si Uživatel zvolí.

5.3.  V případě prodlení Uživatele s úhradou Ceny delším než 3 kalendářní dny, je Provozovatel oprávněn pozastavit následující den poskytování služeb Aplikace, tím nejsou dotčena ostatní práva Provozovatele, zejména právo odstoupit od Smlouvy, včetně práva na náhradu škody (zejm. k doplacení sjednané Ceny za sjednanou Dobu trvání Smlouvy).

5.4.  V případě platby pomocí platební karty a zaškrtnutím volby zapamatování platební karty (pokud to Provozovatel, resp. Portál umožňuje) Uživatel, tj. držitel platební karty, uděluje svůj souhlas Provozovateli, resp. poskytovateli platebních služeb, s opakovanými odpisy peněžních prostředků z účtu, ke kterému je platební karta vydaná (použitím údajů o platební kartě, které v rámci svolení zadá držitel platební karty prostřednictvím platebního systému), a to ve výši Ceny (měsíční splátce) za opakovaně dodávané služby Aplikace po Dobu trvání Smlouvy a v dohodnuté frekvenci. Souhlas Uživatele dle tohoto čl. OP je platný min. po dobu platnosL Smlouvy, resp. dobu platnosL platební karty. Při opakovaných platbách není nutné vyžadování další součinnost držitele platební karty. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat (zrušit), a to odškrtnutím příslušné volby zapamatování platební karty.

5.5.  Cenu (resp. cenu daného tarifu v rámci Ceníku) je Provozovatel oprávněn průběžně měnit, a to písemným oznámením (postačí e-mailem) Uživateli učiněným nejméně 2 týdny před aplikovanou změnou ceníku. Změna Ceny se však nedotkne již stávajícího tarifního období.

5.6. Provozovatel může poskytnout Uživateli možnost zvolit si také bezplatnou variantu poskytování služeb Aplikace (resp. Licence). Provozovatel však neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb Aplikace poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytované služby nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy či nárok na náhradu škody.

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1.  Smlouva je uzavřena dle volby Uživatele učiněné v Objednávce a dle platného tarifu buď na dobu neurčitou nebo na dobu určitou v délce trvání zpravidla 12 měsíců (dle aktuálně platného tarifu) (dále též „Doba trvání Smlouvy“). V případě, že si Uživatel zvolí Dobu trvání Smlouvy jako dobu určitou (zpravidla na dobu alespoň 12 měsíců či jinou dobu dle tarifu uvedeném v Ceníku), bude mu poskytnuta příslušná sleva dle platného Ceníku.

6.2.  Nesdělí-li Uživatel Provozovateli (v případě uzavření Smlouvy na dobu určitou) nejpozději 7 dnů před uplynutím Doby trvání Smlouvy, že nemá zájem o prodloužení užívání Aplikace, poskytování služeb Aplikace (tj. Smlouva) se automaticky prodlužuje, a to o Dobu trvání Smlouvy dle čl. 6.1. Cena za dobu po uplynutí původní Doby trvání Smlouvy dle čl. 6.1. je stanovena ve výši uvedené v Ceníku, platném pro poslední kalendářní měsíc původní Doby trvání Smlouvy.

6.3.  Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Uživatelem. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:

-  opakované prodlení Uživatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Provozovatelem Uživateli podle Smlouvy;

-  prodlení Uživatele s úhradou Ceny či jakéhokoli finančního plnění dle Smlouvy delší než 5 pracovních dní;

-  opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Uživatele dle těchto OP a/nebo Smlouvy.

6.4.  Odstoupením od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran (s účinností ex nunc), vyjma těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle smluvních stran mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnosti mlčenlivosti; a povinnosti Uživatele k úhradě závazků zejm. k úhradě sjednané ceny Služby.

6.5.  Provozovatel může poskytnout Uživateli na jím stanovenou dobu a za jím stanovených podmínek tzv. bezplatný zkušební provoz (dále též „Zkušební období“). Po dobu Zkušebního období je dodávka Služby bezplatná. Lhůta Zkušebního období začíná běžet provedením první Objednávky, nestanoví-li Provozovatel jinak. Zkušební období končí uplynutím zkušební doby. Zkušební období končí rovněž úhradou Ceny ze strany Uživatele.

6.6.  V případě Doby trvání Smlouvy na dobu neurčitou jsou smluvní strany oprávněny Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou končící ke konci daného kalendářního měsíce, v němž je výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. UDĚLENÍ LICENCE – SOFTWARE JAKO SLUŽBA (SaaS)

7.1. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Aplikace je provozována a poskytována (není-li sjednáno jinak ve smyslu čl. 2.6., zejm. v případě individuálních úprav Aplikace) formou „Saas“ /Software jako Služba“/. Tj. Uživatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Aplikaci, ale využívá služeb Aplikace po Dobu trvání Smlouvy za sjednanou Cenu. Provozovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci (dále též „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání Aplikace po Dobu trvání Smlouvy. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně.

7.2.  Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit Licenci, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem Provozovatele.

7.3.  Uživatel není oprávněn Aplikace rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Provozovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve Smlouvě nebo stanovený těmito OP.

7.4.  Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu Aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód Aplikace třeR osobě.

7.5.  Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Aplikace stanovených zákonem, Smlouvou a OP. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené v rámci Aplikace jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně též „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Aplikace jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je Provozovatel. Není-li s Provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto OP. Zejména není Uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Ochranu osobních údajů Uživatele – tj. tam, kde Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů Uživatele - upravují Zásady ochrany osobních údajů (dále též „Zásady“).

8.2.  Ochranu osobních údajů zákazníků Uživatele – tj. tam, kde Provozovatel vystupuje jako zpracovatel pověřený Uživatelem jako správcem osobních údajů - upravuje Smlouva o zpracování osobních údajů (dále též „Zpracovatelská smlouva“). Zpracovatelská smlouva je součástí smluvních ujednání Smlouvy uzavřené dle těchto OP a jako taková je uzavřena momentem uzavření Smlouvy, resp. momentem odsouhlasení OP, byla-li Smlouva uzavřena před uzavřením (resp. uveřejněním) Zpracovatelské smlouvy.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1.  Provozovatel a Uživatel pro zamezení pochybností výslovně sjednávají, že Provozovatel je oprávněn užít obecné informace o poskytnutých službách Uživateli vč. bezplatného užití loga a názvu firmy za účelem informování třetích osob (tzv. reference), a to formou prezentace na internetových stránkách nebo v propagačních materiálech Provozovatele, vždy však způsobem, kterým nedojde k poškození dobrého jména a oprávněných zájmů Uživatele. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu užívání Aplikace a dále nejméně 6 měsíců po skončení jejího užívání.

9.2.  V případě, že je Licence úplatná (tj. je sjednána Cena), má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení Ceny (resp. její splatné části) a nezaplatí-li Uživatel Cenu v plné výši, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit za podmínek dle čl. 6.3. těchto VOP.

9.3.  Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé smluvní strany.

9.4.  Smluvní strany vylučují ve vztazích mezi Provozovatelem a Uživatelem přijetí návrhu Provozovatele na uzavření smlouvy (nabídka) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky.

9.5.  Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

9.6.  Tam, kde se v rámci těchto OP hovoří o Uživateli, rozumí se jím přiměřeně i příslušný Uživatel Portálu.

9.7.  Provozovatel je dále oprávněn postoupit či převést práva a povinnosti z této Smlouvy či Smlouvu jako celek na třetí osobu, s čímž Uživatel vyjadřuje svůj souhlas.

9.8.  Provozovatel je oprávněn změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto OP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu Provozovatel oznámí zejm. zveřejněním nové verze OP na Portálu a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při Objednávce (resp. vedenou v databázi) Provozovatele.

9.9.  Uživatel má právo změny OP odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení změny OP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 2 měsíců (začínající běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi) o které smluvní strany shodně konstatují, že je vzhledem k povaze závazku dostatečná. Během plynutí výpovědní doby se pro vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem uplatní ustanovení předchozích OP. Pro zamezení pochybnosti smluvní strany tímto prohlašují a sjednávají, že Uživatel není oprávněn odmítnout změny OP, resp. vypovědět Smlouvu pro takové změny OP, které se v podstatném rozsahu nedotýkají jeho práv a povinností dle Smlouvy. Podstatnou změnou je např. navrhovaná změna Ceny služby o více než 10%, má-li tato navrhovaná změna Ceny platit - na rozdíl od ust. čl. 5.5. - již pro stávající tarifní období, tj. Dobu trvání Smlouvy).

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁHRADA ŠKODY

10.1.  Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

10.2.  Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události ani za výpadky Aplikace způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Aplikace ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu Aplikace (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

10.3.  Provozovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

10.4.  Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů (resp. uživatelů v rámci subjektu Uživatele) ani jejich způsob užívání Aplikace, zejména takový, který není v souladu s těmito OP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.


10.5.  Provozovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje, resp. za pomoci kterých platí Cenu. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. Uživatel je v této souvislosti srozuměn s tím, že v případě, že využije možnosti “zapamatovat si platební kartu”, není Provozovatel správcem dat o platební kartě. Provozovatel tak zejména neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím platební brány jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

10.6. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Provozovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Provozovatele limitována do maximální výše Ceny za poskytnutou službu a pokud by tato limitace odpovědnosti do výše Ceny byla neplatnou, potom do výše hodnoty všech plateb, které Uživatel uhradil Provozovateli.

11. KREDITY A AKCE

11.1.  Uživatel bere na vědomí, že v případě účasti na akci vyhlášené a pořádané Provozovatelem, může Uživatel za předpokladu splnění podmínek konkrétní akce získat určitý počet kreditů, které slouží k zaplacení Aplikace Dayswaps.com, přičemž 1 kredit má hodnotu 1,– Kč (dále též „Kredity“), není-li uvedeno jinak.

11.2.  Pokud Uživatel získá z konkrétní akce Kredity a/nebo mu takové Kredity z jiného důvodu připíše Provozovatel na jeho Uživatelský účet, je takové Kredity možné uplatnit pouze ve lhůtě stanovené Provozovatelem (dále též „Expirace“). Pokud Uživatel Kredity do doby Expirace neuplatní, pak takové neuplatněné Kredity propadají bez nároku na jakoukoli náhradu a není možné je již dále uplatnit. K uplatnění Kreditů pak dochází volbou varianty platby v Kreditech.


11.3.  Pokud je Uživatel spotřebitelem a své Kredity uplatní před dobou Expirace, avšak následně uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, je doba Expirace uplatněných Kreditů rovna počtu dní zbývajících do uplynutí Expirace v den jejich uplatnění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Smluvní vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek se řídí výlučně českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění.

12.2.  Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě sporu s Provozovatelem je Uživatel, který je spotřebitelem oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.

12.3.  Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud, s výjimkou uvedenou v čl. 12.4. OP níže.

12.4.  Není-li Uživatel spotřebitelem, pak všechny spory vznikající z těchto obchodních podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího

12.5.  V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo obchodních podmínek jako celku.

12.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny v češtině. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Provozovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze OP (např. do angličLny), je tento překlad pouze informaLvní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze OP.

12.7.  Kontaktní údaje Provozovatele: Dayswaps CZ, s.r.o., Španielova 1302/74, Řepy, 163 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: [email protected].

12.8.  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23.3.2021.